Loading...
Accidents de tràfic i Lesions 2018-09-03T10:17:48+00:00

Accidents i Lesions

ACCIDENTS DE TRÀFIC

Oferim un assessorament integral en tots els aspectes que envolten un accident de tràfic amb lesions, tant a nivell legal, como mèdic i humà. Oferim assessorament mèdic extern, de la valoració de l’evolució de les lesions i del correcte tractament, amb l’objetiu d’assolir la máxima reparació física i psíquica del dany.

Per això comptem amb un equip de col.laboradors professionals especialitzats en reclamacions extrajudicials i judicials pels danys i lesions derivats de la circulació de vehicles a motor tant a nivell nacional com internacional. Assessoramos íntegrament als nostres clients en tot tipus de reclamacions, des de l’estudi de les indemnitzacions per lesions i danys a la realització de reclamacions a companyies d’assegurances i la interposició de procediments judicials si fós necessari.

També per aquest tipus d’assumptes és esencial la col.laboració d’altres professionals (ingeniers, arquitectes, actuaris, pèrits metges) per justificar els aspectes més tècnics de les nostres reclamacions mitjançant informes pericials emesos per aquells. Per això, disposem de la col.laboració d’un equip d’especialistes del més alt nivell que estudiaran cada cas que ho requereixi per a obtenir les màximes garanties d’èxit.

Si vostè ha sofert un accident de tràfic, ja sigui com a conductor, ocupant, peató, passatger de transport públic o privat, no dubti en consultar-nos, sense compromís.

ACCIDENTS EN TRANSPORTS PÚBLICS NO FERROVIARIS

Quan un passatger d’un transport públic no ferroviari sofreix un accident amb el resultat de lesion o mort, sempre que aquest es produeixi amb posterioritat a la compra del corresponent bitllet de transport i es causi dins el propi vehicle de transport o en les seves instal.lacion i estacions, el passatger lesionat o els seus familiars en cas de mort tenen dret a rebre una indemnització per les seqüel.les que li quedin o per la mort de forma objectiva, és a dir, sense necessitat d’acreditar la causa o culpa de l’accident.

Aquesta indemnització a la que tenen dret tant el lesionat com els familiars del mort del transport públic està regulada pel  Real Decreto 1575/1989, de 22 de desembre, pel que s’aprova el Reglamento del seguro obligatorio de viajeros (SOVI). És en aquest reglament on s’estipulen, a través de les seves diverses categories, les sequel.les i la mort, asignant les corresponents indemnitzacion per cada cas concret que, en el supòsit de seqüel.les, fan necessària o recomenable la utilització de pèrits mèdics per ajustar-les a les categories previstes en el referit reglamento, amb unes particularitats no sempre senzilles.

Els imports de les indemnitzacions a les que té dret el lesionat o els familiars del mort en un accident de transport públic es van establir el 1989, de manera que tot i que el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, que hem esmentat, no ho preveu i les companyies asseguradores en fase extrajudicial no ascepten actualitzar les indemnitzacions, l’actualització s’ha d’exigir, tenint present que per a fixar la seva data, en el cas del lesionat, s’ha de prendre la data d’estabilització de la lesió i, per als familiars que reclamen per mort, la data és la del moment en que aquesta es produeix.

Les actualitzacions són molt importants perquè incrementen les indemnitzacion a les que tenen dret tant el lesionat com els familiars del mort en un accident de transport públic en més del doble del que estipula la normativa vigent.

Les víctimes i perjudicats en aquest tipus de siniestres, a més a més de tenir dret a percebe aquesta indemnització no subjecta a cap acreditació de culpa, també tenen la possibilitat de percebre una altra molt superior i plenament compatible amb l’anterior sempre que hi hagi responsabilitat per culpa atribuible al conductor o al titular del transport.

ACCIDENTS LABORALS

Assessorament i atenció a les víctimes treballadore que sofreixin un accident amb lesions durant la seva jornada laboral o també durante el trajecte del seu domicilio al treball i viceversa (accident in itinere) per a poder reclamar les indemnitzacions que els correspongui contractual o extracontractualment, por les seves lesiones, davant les persones o empreses responsables de l’accident i les seves asseguradores.

A.- Reclamació por responsabilitat civil: Per la reclamació d’una indemnització per responsabilitat civil derivada d’un accident laboral haurà de determinar-se si s’ha produit alguna infracció de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales per part de l’empresa, és a dir, scomprovar que no existeixi culpa exclussiva del en l’accident i determinar algun tipus  d’infracció per part de l’empresa en la prevenció i control de totes les mesures de seguretat obligatòries de l’activitat concreta que tingui relació causal directa amb l’accident i que ben aplicades haurien pogut evitar-lo o disminuir la seva gravetat (Exemples d’aquest tipus d’accidents són: utilització de maquinària defectuosa o que no hagi passat  les pertinents revisions; falta d’higiene industrial en el lloc de treball; falta de formació en la prevenció dels riecos laborals o d’evaluació de riscos als que s’exposa un treballador; falta o deficiència en els equips de protecció individual, etc..). La valoració del dany corporal és necessari que sigui realitzada per un metge especialista.

B.- Reclamació per incapacitat: Si com a conseqüència de les lesions permanents sofertes en un accident laboral el traballador queda en una situació d’incapacitat per al desenvolupament de la seva activitat professional, en funció de que aquesta incapacitat sigui parcial, total o absoluta, a més a més de la indemnització per responsabilitat civil el traballador podrà reclamar una indemnización per aquests conceptes:

  • Incapacitat permanent parcial (IPP): el traballador podrà reclamar una indemnització a preu fet de 24 vegades el seu salari mensual, i és compatible amb qualsevol treball, inclòs el mateix que realitzava abans de sofrir l’accident.
  • Incapacitat permanent total (IPT): en aquests casos el treballador tindrà dret a una pensió del 55% de la seva base de cotització, que serà compatible amb qualsevol treball, excepte el mateix que realitzava.
  • Incapacitat permanente absoluta i gran invalidesa (IPA): aquests són els casos més greus, en els que el treballador ha quedat en una situació d’incapacitat no només per al treball que realitzava sino també per a qualevol activitat professional. El treballador tindrà dret a percebre una pensió del 100% de la seva base de cotització. En aquests casos es podran realizar activitats compatibles amb el seu estat i a partir de l’edat d’accés a la jubilació será incompatible amb el treball per compte propia o aliena.

C.- Indemnització per conveni col.lectiu: Es tracta d’indemnitzacions per responsabilitat contractual que estan contemplades en alguns convenis col.lectius. Un treballador que sofreixi un accident laboral amb resultat d’incapacitat permanent total o absoluta, tindrà dret a una altra indemnització en funció de allò que estableixi el seu conveni col.lectiu. No totes les professions contemplen aquesta indemnització; és més, en general només les professions amb risc alt d’accidents acostumen a contemplar aquest tipus de clàussula, però, en qualsevol cas, en el supòsit d’accident amb resultat d’incapacitat permanent (total o absoluta) reconeguda, és necessario revisar el conveni col.lectiu d’aplicació.

En cas d’accident laboral amb lesions, consulti’ns sense Compromís per valorar les circumstancies del seus cas i els drets que l’assisteixen.

CONSULTORIA DE VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL

Per a l’èxit d’una reclamació de danys personals (por accident, caigudes en la via pública o negligèncias mediques, entre d’altres supòsits) és imprescindible provar l’existència d’un dany corporal, la relació de causalitat i la determinació i concreció de la quantitat a reclamar. Això requereix necessariament la intervención i el correcte assessorament d’un metge especialista en valoració del dany corporal. Per a cada cas concret comptem amb la col.laboració dels millors metges de les diferents  especialitats i amb experts en Valoració del Dany Corporal i Medicina Forense

Subscriu-vos a la nostra newsletter per
rebre les últimes novetats en el vostre email

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Empleni el formulari i ens posarem en contacte amb vostè

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Visiti el nostre blog

Veure blog d’actualitat