Loading...
administracio finques cardedeu 2018-09-24T07:35:09+00:00

Administració de Finques a Cardedeu

Gestionem la seva comunitat de la forma més eficaç possible amb una total transparència en tenir anys d’experiència en Administració de Finques a Cardedeu

  • Gestió de Comunitats

  • Gestió de Lloguers

  • Assistència Jurídica

  • Auditoria de Comunitats

Constitució de comunitats de propietaris: convocatòria i assistència a junta constituent, legalització de llibres d’actes i inscripció registral a Cardedeu

Elaboració i tramitació d’estatuts i reglaments interns

Comptabilitat: Seients diaris; confecció, emissió i gestió de rebuts mitjançant suport magnètic i físic; balanços periòdics i anuals detallats d’ingressos i despeses; liquidacions; elaboració de pressupostos

Juntes de Propietaris: Preparació i enviament de convocatòries; assistència a les juntes generals ordinàries i extraordinàries; redacció i enviament d’actes i plasmació en llibre d’actes.

Laboral: Eventualment, contractació del personal de la comunitat, així com confecció de les nòmines corresponents; Altes, baixes, modificacions en la Seguretat Social; Retencions d’IRPF i Assegurances Socials als empleats de finques i ingrés dels seus imports en els organismes corresponents.

Obligacions fiscals: Tramitació i liquidació d’impostos (IRPF, IVA) i presentació de resums anuals i declaracions informatives davant l’Agència Tributària necessàries de la comunitat a Cardedeu

Impagats: Control d’impagats i devolucions dels propietaris morosos i gestions per possibilitar la seva cobrament i assistència lletrada en processos judicials de reclamació del deute.

Gestió d’obres i serveis de manteniment: Demanar pressupostos per a la realització de les obres i reparacions acordades en Junta de propietaris; Obtenció de llicències i permisos necessaris per a la realització de les obres acordades; Avís als serveis d’assistència i control d’incidències; Control i seguiment dels contractes de manteniment.

Assegurança: Contractació de l’assegurança de la comunitat i tramitació i seguiment dels sinistres davant l’asseguradora i els serveis d’assistència, cobrament d’indemnitzacions, liquidació de rebuts.

Tramitació de certificats digitals i comunicacions amb les administracions públiques

Compliment i adaptació a la normativa de protecció de dades personals

– Emissió de certificats de deute i de pagaments corrents.

Custòdia de la documentació de la Comunitat durant el termini legalment establert.

Assessorament tècnic: en tenir anys d’experiència en Administració de Finques a Cardedeu pdemos realitzar un seguiment i assessorament sobre compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació i instal·lacions (ITE)

Assessorament energètic: revisió dels contractes de consum energètic i gestió i negociació amb empreses comercialitzadores per a la contractació de potències i consums i per a la millora de l’eficiència energètica.

Assessorament personalitzat i Consultes Jurídiques Gratuïtes: Assessorament personalitzat als propietaris en relació a la normativa sobre propietat horitzontal, relacions de veïnatge i arrendaments urbans. Així mateix, oferim un servei jurídic exclusiu i gratuït per als copropietaris de les comunitats que administrem consistent en atendre les seves consultes sobre qualsevol matèria respecte de la que necessiti assessorament legal, ja que som Administradors de Finques a Cardedeu especializats en la materia.

Gestió de Lloguers

Com a gestors i assessors de patrimonis immobiliaris, ens encarreguem de la gestió integral d’immobles en règim de propietat vertical, així com d’habitatges, locals, comerços o garatges. Els nostres serveis comprenen:

La redacció i tramitació dels contractes d’arrendament, així com les seves renovacions i la seva resolució arribats al seu terme.

La gestió patrimonial de les finques: gestionar i actualitzar les rendes; realitzar cobraments i pagaments. confeccionar les liquidacions corresponents; si escau, contractació i gestió del personal de porteria o manteniment de la finca

Gestió de les fiances dels contractes d’arrendament davant el Institut Català del Sol.

Obligacions fiscals: Tramitació i liquidació d’impostos (IRPF, IVA) i presentació de resums anuals i declaracions informatives davant l’Agència Tributària

Impagats: Portem un control d’impagats i devolucions dels propietaris morosos i assistència lletrada en processos extrajudicials i judicials de reclamació del deute, per la nostra feina professional com a Advocats de Administració de Finques a Cardedeu

Gestió d’obres i serveis de manteniment: Recaptar pressupostos per a la realització de les obres i reparacions en la finca; obtenció de llicències i permisos municipals; avís a serveis d’assistència i control d’incidències; control i seguiment dels contractes de manteniment.

Segur: Contractació del segur de la comunitat i tramitació i seguiment dels sinistres davant l’asseguradora i els serveis d’assistència, cobrament d’indemnitzacions, liquidació de rebuts.

Assessorament tècnic: seguiment i assessorament sobre compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació i instal·lacions (ITE)

Assessorament energètic: revisió dels contractes de consum energètic i gestió i negociació amb empreses comercializadoras per a la contractació de potències i consums i per a la millora de l’eficiència energètica.

Concertar, en nom de l’Administrada, els contractes de serveis i de subministraments amb les Companyies corresponents, els abonaments de conservació dels diferents serveis que estan dotats els immobles, així com les seves pòlisses d’assegurança.

Assegurances: Contractació del segur de la finca o immoble i trámitación i seguiment dels sinistres davant l’asseguradora i els serveis d’assistència, cobrament d’indemnitzacions, liquidació de rebuts.

Tramitació de certificats digitals i comunicacions amb les administracions públiques

Compliment i adaptació a la normativa de protecció de dades personals

Assistència Jurídica

Completem els nostres serveis de l’Àrea de Dret Immobiliari, amb dos àmbits fonamentals d’actuació jurídica com Advocats de Administració de Finques a Cardedeu

A) Assessorament jurídic i assistència lletrada:

– Procediments judicials de desnonament i de reclamació de rendes impagades
– Impugnació d’acords comunitari
– Procediments judicials per a la defensa i reclamació de danys materials
– Expedients administratius i procediments contenciós-administratius

B) Consultoria i assessorament relacionat amb la transmissió d’immobles, inclosos solars i edificis:

– Tramitació de compravenda de promoció nova i de segona rajo
– Redacció de contractes d’arres
– Elaboració i tramitació d’altres fórmules contractuals de cessió o transmissió d’immobles
– Inscripcions registrals (càrregues registrals, inscripcions, anotacions d’embargaments, cancel·lacions…) i tramitació fiscal
– Revisió i tramitació d’escriptures de compravenda i d’hipoteca
– Resolució de contractes
– Constitució de servituds
– Cèdula d’habitabilitat.
– Inspeccions tècniques d’edificis.
– Certificats d’eficiència energètica.
– Multes per habitatges desocupats.
– Rehabilitació d’edificis, urbanitzacions i barris: Subvencions i ajudes.

C) Habitatges en règim de protecció oficial o concertades:

– Condicions d’adjudicació i transmissió de l’habitatges de règim protegit.
– Dret d’adquisició preferent: tempteig i retracto.
– Gestió i tramitació del dret de reallotjament urbanístic.

Auditoria de Comunitats

Mitjançant una auditoria de comunitats som Advocats de Administració de Finques a Cardedeu que procedim a la revisió de la situació legal i de gestió en què es troba una Comunitat de Propietari, i comprèn:

– La revisió de les liquidacions aprovacions i la comprovació de les despeses incloses en les mateixes.
– L’anàlisi de la documentació i examen sobre el compliment de la normativa vigent (revisió del títol de constitució, llibres d’actes, convocatòries, coeficients, obligacions tributàries, protecció de dades, situació contractual i laboral dels empleats, etc.).
– La revisió i anàlisi dels contractes de manteniment i de serveis en vigor
– Proposades d’actuació en aquells punts en els quals es requereixi intervenció

Subscriu-vos a la nostra newsletter per
rebre les últimes novetats en el vostre email

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Empleni el formulari i ens posarem en contacte amb vostè

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Visiti el nostre blog

Veure blog d’actualitat