Loading...
Dret Administratiu i Urbanisme 2018-08-29T14:03:28+00:00

Dret Administratiu i Urbanisme

DRET ADMINISTRATIU

L’especial i complicada relació que particulars i empreses mantenim amb les Administracions Públiques es tradueix en la complexitat de la justicia administrativa i dels asumptes contenciós-administratius.

A través de l’Àrea de Dret Administratiu prestem assessorament integral en referència als aspectes que configuren qualsevol tipus de relació jurídica amb els ens públics (Corporacions Locals, Generalitat de Catalunya, Administració de l’Estat o qualsevol organisme públic).

Exemples d’ actuació des d’aquesta Àrea són:

 • Contractes administratius
 • Extranjeria
 • Tramitació de llicències i concesions
 • Subvencions
 • Sancions administratives
 • Reclamacion per responsabilitat administrativa, ja sigui patrimonial o contractual (via pública, serveis, obres, sanitat pública…)
 • Reclamació d’indemnitzacion derivades del Seguro Obligatorio de Viajeros en accidents soferts en transports públics
 • Defensa del particular enfront actes administratius
 • Recursos contenciós- administratius
 • Expropiacions

DRET URBANISTIC

A) GESTIÓ URBANISTICA

La gestió urbanística comprèn aquelles operacions jurídiques i tècniques necessàries per a dur a la pràctica les determinacions del pla urbanístic. El nostre despatx assessora i defensa a les entitats i persones afectades davant tot tipus de de procesos de gestió (o execució) urbanística:

Sistemes d’actuació:

 • Disseny d’estratègies per l’execució de plans urbanístics.
 • Sistema de reparcelació, compensació o cooperació, o d’expropiació.
 • Procediment de taxació conjunta.
 • Gestió i execució de Polígons d’Actuación. Contribucions especials.

Entitats urbanístiques:

 • Constitució, tramitació i gestió d’Entitats Urbanístiques de Col.laboració.
 • Juntes de Compensació.
 • Associacions administratives de cooperació.

Ejecución urbanística:

 • Redacció i execució de projectes de reparcelació. Compte de liquidació provissional i definitiva.
 • Defensa d’afectats per projectes de reparcelació.
 • Assessorament d’indústries en el seu trasllat forzós o cessament per execucions urbanísitiques.
 • Dret de Reallotjament. Adjudicació de Vivendes de protecció oficial.
 • Projectes d’Urbanització. Tramitacions de suministres, execució i entrega de la urbanització.
 • Impugnació en via administrativa i contenciosa de projectes de reparcelació.
 • Defensa de particulars en projectes expropiatoris ordinaris o de taxació conjunta.
 • Operacions registrals: segregacions, notes marginals, afectació por costos d’urbanització.

B) DISCIPLINA URBANISTICA

La disciplina urbanística tracta d’assegurar que l’ús del sòl s’ajusti a allò que determina el pla urbanístic, ja sigui mitjançant la concessió de llicencies (d’ edificació, segregació o primera ocupació, per exemple), o bé mitjançant l’exercici de la potestat sancionadora i de restabliment de la legalitat urbanística alterada.

Tot això queda sotmès al control dels Tribunals per evitar que l’Administración s’excedeixi en l’exercici de les seves competències, per la qual cosa el nostre despatx ofereix assessorament i defensa:

Llicències:

 • Informes sobre la conformitat d’un projecte a la normativa urbanística.
 • Certificats d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat urbanística.
 • Alineacions i rasants.
 • Concessió de llicències d’obres i d’activitats.
 • Cessions obligatòries i gratuïtes de vialitat.
 • Renúncia de drets en cas d’usos provissionals.
 • Regímens de fora d’ordenació i volum disconforme.

Sancions i restauració de la realitat física alterada:

 • Expedients sancionadors per raons urbanístiques: altura màxima, número de plantes, reculada, separació a límits de parcel.la, usos admesos i incompatibles.
 • Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic alterado: enderroc, danys i perjudicis.
 • Expedients de legalització i expedients de ruïna.

Subscriu-vos a la nostra newsletter per
rebre les últimes novetats en el vostre email

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Empleni el formulari i ens posarem en contacte amb vostè

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.