Loading...
Dret Immobiliari 2018-09-03T10:07:59+00:00

Dret Immobiliari i Administració de finques

ADMINISTRACIO DE FINQUES

 • Constitució de comunitats de propietaris: convocatòria i assistència a junta constituent, legalització de llibres d’actes i inscripció registral
 • Elaboració y tramitació d’estatuts i reglaments interns
 • Comptabilitat: Assentaments comptables; confecció, emissió i gestió de rebuts mitjançant suport magnètic i físic; balanços periòdics i anuals detallats d’ingressos i despeses; liquidacions; elaboració de pressupostos
 • Juntes de Propietaris: Preparació i enviament de convocatòries; assistència a les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries; redacció i enviament d’actes i plasmació en el llibre d’actes.
 • Laboral: Eventualment, contractació del personal de la comunitat, així com la confecció de les nòmines corresponents; Altes, baixes, modificacions en la Seguritat Social; Retencions d’IRPF i Assegurances socials als empleats de finques i ingrés dels seus imports en els Organismes corresponents.
 • Obligacions fiscals: Tramitació i liquidació d’impostos (IRPF, IVA) i presentació de resums anuals i declaracions informatives davant l’Agencia Tributaria.
 • Impagats: Control d’impagats i devolucions dels propietaris morosos i gestions per a possibilitar el seu cobrament i assistència lletrada en processos judicials de reclamació del deute.
 • Gestió d’obres i serveis de manteniment: Obtenció de pressupostos per a la realització de les obres i reparacions acordades en Junta de propietaris; Obtenció de llicències i permisos necessaris per la realització de les obres acordades; Avís a serveis d’assistència i control d’incidències; Control i seguiment dels contractes de manteniment.
 • Assegurances: Contractació de l’assegurança de la comunitat i tramitació i seguiment dels sinistres davant l’asseguradora i els serveis d’assistència, cobrament d’indemnitzacions, liquidació de rebuts.
 • Tramitació de certificats digitals per a comunicacions amb les administracions públiques
 • Compliment i adaptació a la normativa de protección de dades personals
 • Emissió de certificats de deute i de pagaments corrents.
 • Custòdia de la documentación de la Comunitat durant el termini legalment establert.
 • Assessorament tècnic: seguiment i assessorament sobre compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació i instal.lacions (ITE)
 • Assessoramient energètic: revisió dels contractes de consum energètic i gestió i negociación amb empreses comercialitzadores per a la contractació de potències i consums i per a la millora de l’eficiència energètica.
 • Assessorament personalitzat i Consultes Jurídiques Gratuïtes: Assessorament personalitzat als propietaris en relació a la normativa sobre propietat horitzontal, relacions de veïnatge i arrendaments urbans. Així mateix, oferim un servei jurídic exclussiu i gratuït per als copropietaris de les comunitats que administrem consistent en atendre les seves consultes sobre qualsevol matèria respecte de la que necessitin assessorament legal.

GESTIÓ DE LLOGUERS

Com a gestors i assessors de patrimonis immobiliaris, ens encarreguen de la gestió integral d’immobles en règim de propietat vertical, així com de vivendes, locals, comerços o garatges. Els nostres serveis comprenen:

 • Redacció y tramitació dels contractes d’arrendament, així com les seves renovacions i la seva resolució arrivat el seu termini.
 • Gestió patrimonial de les finques: gestionar i actualitzar les rendes; realitzar cobraments i pagaments; confeccionar les liquidacions corresponents; en el seu cas, contractació i gestió del personal de porteria o de manteniment de la finca.
 • Gestió de fiances dels contractes d’arrendament davant l’Institut Català del Sol.
 • Obligacions fiscals: Tramitació i liquidació d’impostos (IRPF, IVA) i presentació de resums anuals i declaracions informatives davant l’Agencia Tributaria.
 • Impagats: Control de cobraments i devoluciones dels inquilins morosos i assistència lletrada en procesos extrajudicials i judicials de reclamació del deute
 • Gestió d’obres i serveis de manteniment: Obtenció de pressupostos per a la realització de les obres i reparacions a la finca; Obtenció de llicències i permisos necessaris per la realització de les obres acordades; Avís a serveis d’assistència i control d’incidències; Control i seguiment dels contractes de manteniment.
 • Representació a Juntes de Propietaris: Representem a la propietat de les en les Juntes de Propietaris, gestionem la recepción de les actes i assessorem sobre possibles impugnació d’acords.
 • Assegurances: Contractació de l’assegurança de la finca o immoble i tramitació i seguiment dels sinistres davant l’asseguradora i els serveis d’assistència, cobrament d’indemnitzacions, liquidació de rebuts.
 • Assessorament tècnic: seguiment i assessorament sobre compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació i instal.lacions (ITE).
 • Assessoramient energètic: revisió dels contractes de consum energètic i gestió i negociación amb empreses comercialitzadores per a la contractació de potències i consums i per a la millora de l’eficiència energètica.
 • Contractació de serveis i de suministres amb las companyies corresponents i els abonaments de les despeses de conservació dels diferents serveis dels immobles.
 • Tramitació de certificats digitals per a comunicacions amb les administracions públiques
 • Compliment i adaptació a la normativa de protecció de dades personals

CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN DRET IMMOBILIARI

 A) Assessorament jurídic i assistència lletrada:

 • Procediments judicials de desnonament i de reclamación de rendes impagades
 • Impugnació d’acords comunitaris
 • Procediments judicials per a la defensa i reclamación de danys materials
 • Expedients administratius i procediments contencios-administratius

B) Consultoria i assessorament relacionatat amb la transmissió d’immobles, inclosos solars i edificis:

 • Tramitació de compravenda de promoció nova i de segona mà
 • Redacció de contractes d’arres
 • Elaboració i tramitació d’altres fórmules contractuals de cessió o transmissió d’immobles
 • Inscripcions registrals (càrregues registrals, inscripcions, anotacions d’embargaments, cancel.lacions …) i tramitació fiscal
 • Revisió i tramitació d’escritures de compravenda i d’hipoteca
 • Resolució de contractes
 • Constitució de servituds
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Inspeccions tècniques d’edificis.
 • Certificats d’eficiència energètica.
 • Multes per vivendes desocupades.
 • Rehabilitació d’edificis, urbanitzacions i barris: subvencions i ajuts

AUDITORIA DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

Mitjançant una Auditoria de Comunitat procedim a la revisió de la situació legal i de gestió en la que es troba una Comunitat de Propietaris, i comprèn:

 1. La revisió de les liquidacions aprovades i la comprovació de les despeses incloses en les mateixes
 2. L’anàlisi de la documentació i examen sobre el compliment de la normativa vigent (revisió del títol constitutiu, libres d’actes, convocatòries, coeficients, obligacions tributàries, protecció de dades, situació contractual i laboral dels empleats, etc.)
 3. La revisió i l’anàlisi dels contractes de manteniment i de serveis en vigor
 4. Propostes d’actuació en aquells punts en els que es requereixi intervenció

Subscriu-vos a la nostra newsletter per
rebre les últimes novetats en el vostre email

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Empleni el formulari i ens posarem en contacte amb vostè

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Visiti el nostre blog

Veure blog d’actualitat