Loading...
Dret Laboral, Fiscal i Comptable 2018-09-03T10:56:56+00:00

Dret Laboral, Fiscal i Comptable

ASSESSORAMENT Y GESTIO EN MATERIA LABORAL

Actuacions en via administrativa:

 • Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
 • Instituto Nacional de Empleo (INEM)
 • Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC)
 • Tribunal Arbitral de Catalunya
 • Formalització de recursos

Actuacions judicials:

 • Acomiadaments individuals i col.lectius
 • Trasllats, modificació de condicions de treball
 • Reclamacions salarials
 • Resolució de contractes
 • Sancions
 • Classificació professional
 • Reclamacions enfront INEM, INSS, TGSS, FOGASA

Serveis especialitzats per a empreses:

 • Assessorament en matèria laboral i de Seguridad Social
 • Constitució i legalització d’empreses
 • Assessorament i negociació de Convenis Col.lectius
 • Subvencions i bonificacions
 • Contractació laboral
 • Permisos de treball per a extrangers
 • licituds de NIE
 • Accidents de treball
 • Assessoria en prevenció de riscos laborals
 • Gestió de les retencions a compte de l’IRPF al personal i professionals
 • Càlcul i confecció de documents de cotització
 • Confecció de rebuts oficials de salaris
 • Confecció d’estudis de costos laborals

Auditoria socio-laboral:

Integrats en diverses associacions i col.legis professionals, por la seva singularitat i exclussivitat, destacar que l’Area de Dret Labora, a través del seu despatx especialitzat, és membre de CEAL, Centro Europeo de Auditores Socio-Laborales. Com auditors socio-laborals, es redacten informes i es verifica el grau de compliment d’obligacions legals en matèria laboral i de Seguretat Social.

ASSESSORAMENT I GESTIO EN MATERIA FISCAL

Aquesta Àrea comprèn els Departaments de Dret Fiscal i de Comptabilitat, plegats per tal d’assessorar als clients en relació als seus deures, obligacions i conflictes respecte de l’Administració Tributària. També es realitzen estudis personalitzats de planificació fiscal. D’entre els diversos serveis, destaquem, entre d’altres, els següents:

Assessorament i confecció d’autoliquidacions i declaracions tributàries: 

 • R.P.F.
 • V.A.
 • R.C.
 • Impost sobre Societats
 • Impost sobre Sucsessions i Donacions
 • Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Entregues/adquisicions intracomunitaries
 • Declaracions amb tercers superiors a 3.005,06 €
 • Intrastrat

Gestions davant registres i organismes:

 • Administració Tributària
 • Representació davant la Inspecció d’Hisenda
 • Hisendes Locals (Ajuntaments i Diputacions)
 • Reclamacions i recursos davant l’Administració Tributària i Tribunal Económico-Administrativo

Anàlisi i assessorament en operacions econòmiques: Avaluació de les diferents opcions que permeten un adequat tractament fiscal en tot tipus d’operació financera, immobiliària, societària o hereditària.

Gestió i fiscalitat de patrimonis personals i societats patrimonials

Assessorament fiscal d’associacions, fundacions, entitats esportives i d’altres sense ànim de lucre

Elaboració de Plans de negoci (en coordinació amb l’Area Mercantil)

SERVEIS COMPTABLES

 • Assessoria comptable i financera
 • Confecció de comptabilitats
 • Implementació de sistemes de gestió i control
 • Anàlisi de balanços
 • Anàlisi d’inversions
 • Anàlisi i gestió de tresoreria
 • Comptabilitat pressupostària
 • Auditoria interna
 • Valoració d’empreses

Subscriu-vos a la nostra newsletter per
rebre les últimes novetats en el vostre email

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Empleni el formulari i ens posarem en contacte amb vostè

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Visiti el nostre blog

Veure blog d’actualitat