Loading...
Responsabilitat Civil i Danys 2018-09-03T10:36:23+00:00

Responsabilitat Civil i Dret de Danys

RESPONSABILITAT PER INCOMPLIMENT DE CONTRACTE

Assessorameno jurídic i assistència lletrada en l’àmbit de les responsabilitats derivades d’un incompliment de contracte, amb la finalitat de que siguin rescabalades les conseqüències del mateix.

Davant un incompliment de contracte, existeixen diverses possibilitats d’actuació:

 a) Compliment o execució forzosa: suposa reclamar l’execució per la part incomplidora de la prestació a que està obligada i que no ha complert voluntariament. Basta per això la mera existència de l’incompliment.

b) Indemnització per danys i perjuicios: suposa reclamar una quantitat econòmica que compensi o rescabalgui a la part perjudicada dels perjudicis derivats de l’incompliment. D’ha de probar que hi hagi un incompliment imputable.

c) Clàusula penal: Es tracta de sol.licitar que es faci efectiva una indemnització per danys i perjuicis que les parts previament tenen estipulada en el propi contracte en previsió d’un incumplimento del mateix.

d) La resolució per incompliment: la part contractual perjudicada per l’incompliment pot optar per instar la resolució del contracte amb la conseqüent indemnització de danys i perjudicis.

RESPONSABILITAT PROFESSIONAL I DERIVADA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

Assessorament jurídic i assistèencia lletrada en reclamacions a empresaris i/o a les seves asseguradores per danys i perjudicis produits en el marc de l’exercici normal d’una activitat professional o d’una prestació de serveis, en especial per errades professionals o d’execució dels treballs contractats o bé per omissions que han suposat un perjudici al client

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ.

La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques suposa que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per tota lesió que sufreixin en qualsevol dels seus béns i drets per causa d’una actuació administrativa, excepte en casos de força major. Aquesta responsabilitat és objectiva, independentment de la culpa o dol de les autoritats, funcionaris i agents de l’executius, i exigeix la realitat efectiva d’un dany o perjudici que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics en una relació directa de causa i efecte, però que apareix fundada en el concepte tèccnic de “lesió” entenguda com a dany o perjudici antijurídic que qui el sofreix no té el deure jurídic de soportar.

Per a fer possible que l’Administració respongui per tots els perjudicis que causi a l’administrat com a conseqüència de la seva responsabilitat, comptem amb el millor grup d’especialistes de cada àmbito: metges especialistas en valoradoció del dany corporal i  biomecànica, assistents socials, ingeniers industrials reconstructors d’accidents, arquitectes tècnics i superiors, pèrits especialitzats en danys materials i incendis, economistes, actuaris, psicòlegs… en constant contacte amb el nostre despatx per a poder atendre, amb el màxim grau d’èxit, la gravetat de la situació soferta.

RESPONSABILITAT D’ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS

Assessorament jurídic i assistència lletrada en procediments de reclamació de responsabilitats a administradors i directius de societats mercantils i/o a les seves asseguradoreS

a) Responsabilitat por danys: En base al artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capitales, “Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.”

La LSC distingeix entre acció social y acció individual de responsabilitat en funció del patrimoni que directament hagi sofert el dany causat per l’acció o l’omissió  negligent de l’administrador: el patrimoni social o el patrimonio individual d’un soci o d’un tercer.

b) Responsabilitat per deutes socials: L’acció de responsabilitat objectiva o per deutes establerta a l’article 363 de la Ley de Sociedades de Capital, és una acció protectora del crèdit del creditor societari por l’incomopliment de l’administrador del seu deure de dissolució de la societat, quan aquesta es trobi en causa legal per això, però amb el matís de que només és vàlida per als crèdits posteriors a l’esdeveniement de la causa legal de dissolució.

Si vostè es troba davant la situació de que una societat li deu diners i no és possible cobrar el deute, comprovem si és possible reclamar-lo a l’administrador mitjançant les corresponents actuacions extrajudicials i judicials encaminades a aquesta finalitat.

NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES

Reclamacions a clíniques o hospitals, o contra les administracions públiques sobre les que depenen, o contra les actuacions dels facultatius metges que poden ser considerats com negligents o de mala praxis amb resultat de lesions o mort.

Cirugia estètica, pròtesis mal col.locadas o defectuoses, consentiment mal informat, trataments tardans, errades de diagnòstic, etc… . Reclamem al facultatiu, centro mèdic o administración responsable de l’actuació mèdica defectuosa i contra les companyies asseguradores corresponents, exigint la indemnització pels danys i perjuicis causats a l’afectat o familiars.

Aquesta materia requereix la supervisió i col.laboració dels millors pèrits mèdics especialistes. Comptem amb el suport tècnic i profesional d’expert en cada matèria per valorar tant la negligència o mala praxis professional com la correcta valoració del dany corporal.

RESPONSABILITAT PER DEFECTES CONSTRUCTIUS

Prestem assistència lletrada en reclamacions contra els diferentes agents de l’edificació (promotors, constructors i direcció facultativa) per vicis o defectes constructius soferts pels adquirents d’immobles.

Per això, comptem amb un equip interdisciplinar experimentat d’arquitectes y pèrits, imprescindible per l’èxit de qualsevol

Subscriu-vos a la nostra newsletter per
rebre les últimes novetats en el vostre email

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Empleni el formulari i ens posarem en contacte amb vostè

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Visiti el nostre blog

Veure blog d’actualitat